Dostępność WCAG 2.1

  • WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych.
  • Wyjaśniają one, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.
  • Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo.


Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników - 2023/2024

 

Aktualny zestaw podręczników obowiązujących uczniów wszystkich klas liczeum czteroletniego .

Do pobrania pliki w formacie PDF

 

Klasy pierwsze Klasy drugie

 

Klasy trzecie Klasy czwarte

 

O funkcjonowaniu podręcznika można powiedzieć wtedy, gdy zmienia on w jakiś sposób świadomość korzystającego z niego czytelnika. Uczeń jest w tym wypadku przedmiotem oddziaływania, a jednocześnie podmiotem działania, gdyż tekst w podręczniku może zostać przez niego odebrany zgodnie z intencją autora, wbrew tej intencji, może zostać zrozumiany tylko częściowo lub nie zostać zrozumiany wcale.
źródło: Wikipedia

Historia 4LO

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu istnieje od 1991 roku. Powstało przy Zespole Szkół Medycznych, którym w owym czasie kierowała pani Wiesława Gołębiewska. Początkowo siedzibą liceum był budynek przy ul. Sienkiewicza 22. Imponujący gmach ukończony w roku 1901 został przeznaczony dla szkoły nadrealnej (Oberrealschule), która istniała do 1920 r., kiedy to przejęły ją władze polskie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w późniejszej siedzibie IV LO mieściło się Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze. W czasie działań wojennych w 1945 r. budynek ten został częściowo zniszczony, ale po roku odbudowany. W 1946 r. utworzono w nim Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. króla Bolesława Chrobrego. W następnych latach, po reorganizacji szkół średnich mieściła się tu Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca typu podstawowego i Liceum TPD. W 1952 r. szkołę tę przeniesiono do gmachu pod nr 24, natomiast w budynku pod nr 22 powstał Zespół Szkół Medycznych.

Od roku 2003 do chwili obecnej dyrektorem liceum jest dr Beata Sikorska. W czasie jej kadencji IV LO dwukrotnie zmieniało siedzibę. W roku 2005 na 14 lat zagościło w budynku przy ul. Sobieskiego 12 na osiedlu Rządz. Decyzją Władz Miasta 1 września 2019 "czwórka" powróciła do historycznego wyremontowanego budynku przy ulicy Sienkiewicza 22. Jednak, o czym przekonują wspomnienia absolwentów „Czwórki”, szczególna atmosfera otaczania uczniów troską i opieką została zachowana przez dziesięciolecia. W roku 2009, uczeń z „wydziału humanistycznego” przedwojennego gimnazjum - Witold Zubrzycki nawiązał korespondencję z Dyrekcją IV Liceum Ogólnokształcącego. W swym wzruszającym liście pisarz wspominał niezwykle życzliwą i serdeczną atmosferę, jaką odznaczała się jego „buda”.

U progu „pełnoletniości” w roku 2009 IV Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Kazimierza Wielkiego. Chociaż patronem placówki została postać historyczna, to jej celem jest dążenie ku nowoczesności. Dba zatem nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale również o warunki nauczania godne XXI wieku. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności na lekcjach w bogato wyposażonych klasopracowniach z dostępem do multimediów. Staramy się stwarzać młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju nie tylko intelektualnego, ale również społecznego, artystycznego i sportowego. Dysponujemy piękną zabytkową aulą szkolną oraz nowoczesną salą sportową, planujemy budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego i modernizację siłowni.

"Czwórka" stara się przygotować młodego człowieka do funkcjonowania w dorosłym życiu. Stąd wyjazdy zagraniczne w ramach programu Comenius, Socrates, są doskonałą okazją do praktycznego posługiwania się językiem obcym. Natomiast warsztaty języka niemieckiego Deutsch-Wagen-Tour organizowane w „Czwórce” przez Instytut Goethego, które pokazują, że nauka języków może być łatwa i przyjemna. Stąd prężne koło teatralne, które pozwoliło rozkwitnąć wielu talentom aktorskim. Stąd zawody sportowe w różnych dziedzinach, z których wielokrotnie uczniowie wracają z pucharami. Stąd spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca z reżyserem teatralnym, warsztaty poetyckie, fotograficzne. Stąd uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez akcje charytatywne i wolontariat.

Absolwenci IV LO kontynuują naukę na studiach wyższych w kraju (ok. 80%) i za granicą. Odnoszą sukcesy artystyczne, w dyplomacji i biznesie.

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)