Historia 4LO

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu istnieje od 1991 roku. Powstało przy Zespole Szkół Medycznych, którym w owym czasie kierowała pani Wiesława Gołębiewska. Początkowo siedzibą liceum był budynek przy ul. Sienkiewicza 22. Imponujący gmach ukończony w roku 1901 został przeznaczony dla szkoły nadrealnej (Oberrealschule), która istniała do 1920 r., kiedy to przejęły ją władze polskie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w późniejszej siedzibie IV LO mieściło się Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze. W czasie działań wojennych w 1945 r. budynek ten został częściowo zniszczony, ale po roku odbudowany. W 1946 r. utworzono w nim Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. króla Bolesława Chrobrego. W następnych latach, po reorganizacji szkół średnich mieściła się tu Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca typu podstawowego i Liceum TPD. W 1952 r. szkołę tę przeniesiono do gmachu pod nr 24, natomiast w budynku pod nr 22 powstał Zespół Szkół Medycznych.

Od roku 2003 do chwili obecnej dyrektorem liceum jest dr Beata Sikorska. W czasie jej kadencji IV LO dwukrotnie zmieniało siedzibę. W roku 2005 na 14 lat zagościło w budynku przy ul. Sobieskiego 12 na osiedlu Rządz. Decyzją Władz Miasta 1 września 2019 "czwórka" powróciła do historycznego wyremontowanego budynku przy ulicy Sienkiewicza 22. Jednak, o czym przekonują wspomnienia absolwentów „Czwórki”, szczególna atmosfera otaczania uczniów troską i opieką została zachowana przez dziesięciolecia. W roku 2009, uczeń z „wydziału humanistycznego” przedwojennego gimnazjum - Witold Zubrzycki nawiązał korespondencję z Dyrekcją IV Liceum Ogólnokształcącego. W swym wzruszającym liście pisarz wspominał niezwykle życzliwą i serdeczną atmosferę, jaką odznaczała się jego „buda”.

U progu „pełnoletniości” w roku 2009 IV Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Kazimierza Wielkiego. Chociaż patronem placówki została postać historyczna, to jej celem jest dążenie ku nowoczesności. Dba zatem nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale również o warunki nauczania godne XXI wieku. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności na lekcjach w bogato wyposażonych klasopracowniach z dostępem do multimediów. Staramy się stwarzać młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju nie tylko intelektualnego, ale również społecznego, artystycznego i sportowego. Dysponujemy piękną zabytkową aulą szkolną oraz nowoczesną salą sportową, planujemy budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego i modernizację siłowni.

"Czwórka" stara się przygotować młodego człowieka do funkcjonowania w dorosłym życiu. Stąd wyjazdy zagraniczne w ramach programu Comenius, Socrates, są doskonałą okazją do praktycznego posługiwania się językiem obcym. Natomiast warsztaty języka niemieckiego Deutsch-Wagen-Tour organizowane w „Czwórce” przez Instytut Goethego, które pokazują, że nauka języków może być łatwa i przyjemna. Stąd prężne koło teatralne, które pozwoliło rozkwitnąć wielu talentom aktorskim. Stąd zawody sportowe w różnych dziedzinach, z których wielokrotnie uczniowie wracają z pucharami. Stąd spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca z reżyserem teatralnym, warsztaty poetyckie, fotograficzne. Stąd uwrażliwianie na potrzeby innych poprzez akcje charytatywne i wolontariat.

Absolwenci IV LO kontynuują naukę na studiach wyższych w kraju (ok. 80%) i za granicą. Odnoszą sukcesy artystyczne, w dyplomacji i biznesie.