Poniżej zestaw dokumentów przygotowanych dla uczniów naszej szkoły przez pedagoga. Warto skorzystać. To może rozwiązać część Twoich problemów.

Jak zmotywować się do nauki?

Uczę się i umiem

Gdy bliski pije - ulotka

Jeszcze jedna gra? Co wiecie o hazardzie? - ulotka

Jak rozwiązywać konflikty? - ulotka
pedagog

Rok szkolny 2023/2024

 

Pedagog specjalny - mgr Anna Wiśniewska

Godziny pracy pedagoga specjalnego - sala 108

poniedziałek: 1245 – 1515

wtorek: 1345 – 1515

środa: 1440 – 1500

czwartek: 800 – 1040

piątek: ------------------


Pedagog szkolny - mgr Agata Matuszak

Godziny pracy pedagoga szkolnego - sala 27

poniedziałek: 900 – 1400

wtorek: 900 – 1400

środa: 900 – 1400

czwartek: 900 – 1400

piątek: 900 – 1400


Czym zajmuje się pedagog?

Praca pedagoga szkolnego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością społeczną. Powołanie takiego stanowiska w szkole czy przedszkolu ma na celu wsparcie zarówno uczniów, jak i nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Pedagog szkolny zajmuje się zatem:

udzielaniem pomocy z zakresu psychologii i pedagogiki według indywidualnych potrzeb uczniów,

prowadzeniem badań i diagnozą indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,

określaniem predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów w celu znalezienia przyczyn trudności w funkcjonowaniu i nauce poprzez badanie możliwości psychofizycznych podopiecznych,

diagnozą sytuacji wychowawczych w placówce, aby efektywnie rozwiązywać problemy uczniów, które blokują ich pełny udział w życiu szkoły czy przedszkola,

podejmowaniem efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież,

podejmowaniem i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

pracą z uczniami z zaburzeniami rozwojowymi w celu minimalizacji ich skutków,

zapobieganiem pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,

podejmowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

współpracą z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów,

wsparciem wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w placówce.

Porady pedagoga szklonego

loading...
Dla uczniów
Dla rodziców

Poniżej zestaw dokumentów przygotowanych dla uczniów naszej szkoły przez pedagoga. Warto skorzystać. To może rozwiązać część Twoich problemów.

Jak zmotywować się do nauki?

Uczę się i umiem

Gdy bliski pije - ulotka

Jeszcze jedna gra? Co wiecie o hazardzie? - ulotka

Jak rozwiązywać konflikty? - ulotka

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Powszechnie nazywane są "dopalaczami". Proszę o przeczytanie ulotki wydanej w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz obejrzenie mojej prezentacji „Dopalacze...mogą Cię wypalić”

Dopalacze - ulotka dla rodziców

Proszę też o zapoznanie się z poradami dotyczącymi zwiększenia motywacji

Jak zmotywować uczniów do nauki?

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Powszechnie nazywane są "dopalaczami". Proszę o przeczytanie ulotki wydanej w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz obejrzenie mojej prezentacji „Dopalacze...mogą Cię wypalić”

Dopalacze - ulotka dla rodziców

Proszę też o zapoznanie się z poradami dotyczącymi zwiększenia motywacji

Jak zmotywować uczniów do nauki?

psycholog

Psycholog szkolny

psycholog szkolny
mgr Beata Bratko-Gruszka
Psycholog szkolny

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy psychologa - sala 207

poniedziałek: 800 – 1100

wtorek: 830 – 1130

środa: 1045 – 1445

 

 

Czym zajmuje się psyholog?

Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
&nbsprozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
&nbspudzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.