rada rodziców

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej rady rodziców. Wszyscy rodzice i uczniowie mają tego świadomość, jednak wiedza na temat wpływu rady na rozwój szkoły nie jest już tak powszechna.

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
  • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
  • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
  • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
  • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
  • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
  • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

Dane Rady Rodziców:

nazwa: Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu
nr konta: 19 1020 5040 0000 6802 0022 9708