Deklaracja dostępności Strony internetowej IV LO w Grudziądzu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej IV LO w Grudziądzu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek hali sportowej ma przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych.

Z łącznika do budynku głównego szkoły zamontowano podjazd do wózka dla osoby niepełnosprawnej a w budynku głównym windę, którą można dostać się na parter budynku głównego.

Rozkład pomieszczeń wizualny i głosowy, informacja o kierunkach i drogach ewakuacji w obu budynkach.

Na wypadek pożaru nadawany jest również komunikat głosowy i oświetlenie awaryjne w budynku głównym.

W piwnicy budynku głównego (po obu stronach), łączniku do hali sportowej zamontowano drzwi przeciwpożarowe