Dyżury 
Dyżury nauczycieli od 04 września 2023 
szkoła

Terminy i tematy spotkań z rodzicami23 września 2021 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: dyrektor

 • Spotkanie informacyjne z wychowawcami.
 • Wybory uzupełniające do Rady Rodziców.
 • Zapoznanie Rodziców uczniów klas IV z procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2024 roku.

Klasy I

prowadzący: wychowawcy, pedagog, psycholog

 • Zapoznanie z WO, Statutem IV LO i zasadami funkcjonowania liceum.
 • Problemy adaptacyjne uczniów.
 • Jak pomóc dziecku przetrwać trudny okres?

Klasy II, III i IV

prowadzący: wychowawcy

 • Zapoznanie z WO, Statutem IV LO
 • Spotkanie informacyjno - organizacyjne

14 grudnia 2023 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza efektów nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.

Klasy I

prowadzący: zaproszony specjalista

 • Prelekcja na temat uzależnień.

Klasy IV

prowadzący: dyrektor, zastępca 

 • Omówienie  wyników próbnej matury. 

18 stycznia 2024 - godzina 1630

Wszystkie klasy

prowadzący: nauczyciele

 • Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I semestrze.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami

21 marca 2024 - godzina 1630

klasy IV

prowadzący: wychowawcy, dyrektor, psycholog

 • Informacja o wynikach nauczania i zachowania
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku
 • Harmonogram przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
 • Metody zwalczania stresu.

Klasy I - III

prowadzący: wychowawcy

 • Bieżąca analiza efektów nauczania i zachowania.

23 maja 2024 - godzina 1630

Wszystkie klasy I, II, III

prowadzący: wychowawcy

 • Analiza wyników nauczania i zachowania.
 • Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
jeden procent

1% podatku dla 4 Liceum

Szanowni Państwo

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Dzięki Państwa życzliwości oraz wszystkich innych osób, którym los szkoły nie jest obojętny, możliwe jest pozyskanie środków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej szkoły.

Jeden procent - jedna setna. Ułamek ten wydaje się mały i znikomy. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje dość poważne kwoty wspomagające pracę szkoły. Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły spotka się podobnie jak w latach ubiegłych ze zrozumieniem z Państwa strony.

Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na wspieranie i realizację działań edukacyjnych szkoły, w których uczestniczą nasi uczniowie. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać bazę dydaktyczną szkoły wyposażając sale lekcyjne w sprzęt i nowoczesne pomoce naukowe, które uatrakcyjnią zajęcia edukacyjne naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Instrukcja

instrukcja 1 procent

Do pobrania w formacie PDF

1% - instrukcja - pdf
rada rodziców

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Jedna osoba spośród nich wchodzi do szkolnej rady rodziców. Wszyscy rodzice i uczniowie mają tego świadomość, jednak wiedza na temat wpływu rady na rozwój szkoły nie jest już tak powszechna.

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

Dane Rady Rodziców:

nazwa: Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu
nr konta: 19 1020 5040 0000 6802 0022 9708